Infolinka: +420 724 548 121 (po-pá 8:30 - 20:00)

Ochrana osobních údajů

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Prohlášení

Provozovatel portálu Specialniakce.cz, Czech Digital, s.r.o prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

GDPR Zásady ochrany osobních údajů - aktualizace 25. 5. 2018

V těchto zásadách se dozvíte:

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Specialniakce.cz zpracovává o svých klientech následující informace:

Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, IP adresa, Cookies, data ohledně nákupu produktů

Kontaktní údaje – e-mail a telefonní číslo, předmět zájmu

Specialniakce.cz nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje. Webové stránky specialniakce.cz nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme. Specialniakce.cz zpracovává veškeré osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem, a to i prostřednictvím elektronických systémů. Osobní údaje jsou zpracovány interním informačním systémem ve kterém jsou všechny data zabezpečena a zašifrována. Servery na kterých tato data leží jsou umístěny na území EU.

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje

Poskytnuté zpracované údaje používáme:

Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo slouží za účelem doručení zakoupeného produktu resp. kontaktování klienta po jeho dotázaní a zpětný kontakt včetně vyhodnocení úspěšnosti služby (zpětná vazba).

Jméno a příjmení jako identifikační údaje jsou zpracovávány za účelem správného zodpovězení dotazu.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, novinkách nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Účely zpracování osobních údajů – konkrétněji:

 • zajištění kvality poskytovaných služeb klientům
 • přímý marketing

Kategorie subjektů osobních údajů - konkrétněji:

 • klientské osobní údaje
 • osobní údaje jiných fyzických osob (obchodních partnerů)

Zpracování údajů dle nařízení GDPR podle čl. 6

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

1f bodu) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. zasílání marketingových sdělení) 

K Vašim os. údajům můžou mít přístup níže uvedení

Správcem Vašich osobních údajů je specialniakce.cz zastoupená "Zpracovatelem" společností Czech Digital s.r.o.. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externí advokátní kanceláři
 • spolupracujícím finančním makléřům
 • externí účetní
 • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT  služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery 
 • daňovému poradci a kontrolním orgánům

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Zásady ochrany osobních údajů při registraci přes webový formulář:

 • Osobní údaje spotřebitele jsou vkládána do zabezpečeného webového formuláře na stránce www.specialniakce.cz, kde jsou zpracována Zpracovatelem (společností Czech Digital s.r.o.),
 • Poskytnutá data jsou bezpečně uložena na serverech v Evropské unii
 • Poskytnutá data budou uchovávána po dobu 11 let od doby registrace na tomto webu a pak budou smazána,
 • Pokud si registrující vyžádá smazání dat, znamená to, že zaregistrovanému spotřebiteli zaniká právo (k datu smazání dat z databáze Zpracovatele) na záruku
 • Pro smazání dat nebo výpisu uložených dat je možné kontaktovat Zpracovatele pomocí kontaktních údajů na stránce http://specialniakce.cz/kontakty/, data budou smazána do 30 dnů od podání žádosti elektronickou formou.

Jak dlouho budeme držet vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby.

V případě poptávajících budeme data zpracovávat po dobu trvání Vaší poptávky.

Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Mezi správcem a Vámi jsou nastavena tato pravidla a práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; 

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů;

g) právo odvolat souhlas;

h) v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení GDPR má právo vznést námitku proti zpracování.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese eshopsacz@gmail.com. Případné stížnosti můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Poskytovatel osobních údajů bere na vědomí,

že Osobní údaje budou zpřístupněny dalším subjektům, přičemž tyto budou v roli podzpracovatelů. Seznam těchto subjektů předloží Poskytovatel Objednateli na vyžádání. Jedná se zejména o tyto kategorie podzpracovatelů:

   - poskytovatelé analytického software
   - poskytovatelé marketingového software
   - poskytovatelé účetního a platebního software
   - poskytovatelé monitorovacího software
   - poskytovatelé software pro péči o zákazníky
   - poskytovatelé software pro servery
   - poskytovatelé dalších softwarových nástrojů

Správce dat prohlašuje,

že provedl organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. Poskytovatel se zavazuje zejména:

 1. používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Poskytovateli;
 2. pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;
 3. bez předchozího souhlasu Objednatele netvořit kopie databáze Osobních údajů, není-li to nutné k poskytování Služeb;
 4. užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
 5. neumožnit přístup k údajům třetím osobám vyjma osob dle bodu 12.12. Podmínek, pokud tento přístup nebude písemně schválen Objednatelem nebo neplyne ze Smlouvy o zpracování;
 6. dodržovat mlčenlivost ohledně Osobních údajů.

Tyto vydané Zásady ochrany osobních údajů společností Czech Digital s.r.o. jsou účinné od 25.5.2018.